Ντου της εφορίας σε υποθέσεις που παραγράφονται

Shutterstock: 88studio

Μετά την απόφαση- σταθμό του ΣτΕ, οι έλεγχοι της εφορίας δεν μπορούν να πηγαίνουν πίσω πέρα από την 5ετία. Αυτός είναι ο κανόνας, όμως υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες κι εξαιρέσεις, έτσι ώστε οι... πονηροί να μην ξεγλιστρούν από την “τσιμπίδα” του Νόμου.

Με βάση τον κανόνα, λοιπόν, στο τέλος του χρόνου παραγράφεται η χρήση του 2018 και γι’ αυτό έχουν δοθεί εγκαίρως οδηγίες για ελέγχους κατά προτεραιότητα. Με νέα εγκύκλιο ενημερώνονται, όμως, οι ελεγκτικές υπηρεσίες για τις περιπτώσεις όπου η πενταετία μπορεί να παραταθεί, άρα και να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη βεβαίωση πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Κατ΄ αρχάς, το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου παρατείνεται για περίοδο ενός έτους από τη λήξη της πενταετίας, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής. Αυτό ισχύει για τις χρήσεις 2014- 2018. Από το 2019 και μετά, αυτή η παράταση του ενός έτους ισχύει ΚΑΙ εφόσον

περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία σε υπόθεση που έχει διενεργηθεί πλήρης έλεγχος ή

σε κάθε άλλη περίπτωση περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή εκτός Φορολογικής Διοίκησης, από τις οποίες προκύπτει φορολογική οφειλή και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν

Αυτό το ένα έτος παράτασης της 5ετούς παραγραφής ισχύει και στις περιπτώσεις περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων- επί της ουσίας μιλάμε για υποθέσεις που έληγαν το 2013- εφόσον προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Μπορεί η 5ετία να γίνει 10ετία; Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, μπορεί. Κατ' αρχάς, για χρήσεις από το 2018 και μετά

σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση

σε περίπτωση που μετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα στο οποίο αφορούν

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτές οι περιπτώσεις όπου ο έλεγχος μπορεί να πάει 10 χρόνια πίσω. Για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014-2017, πράξεις προσδιορισμού φόρου μπορούν να εκδοθούν εντός 10 ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης, για περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες περί φοροδιαφυγής περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης μετά την πενταετία, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου εκδίδονται αποκλειστικά για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τις πληροφορίες αυτές και για το έτος στο οποίο αφορούν.

Σημειωτέον, για υποθέσεις που αφορούν στην έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση τέτοιων στοιχείων στις χρήσεις 2012 και 2013, καθώς και στο φορολογικό έτος 2014 και στο διάστημα 1/1 έως και 16/10/2015 του φορολογικού έτους 2015, οι πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται ανεξαρτήτως ποσού, κατόπιν σύγκρισης για τη διαπίστωση της ευνοϊκότερης κύρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ