Νέο πρόγραμμα 190 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φωτο: Shutterstock

Με το… δάκτυλο πάνω από το κουμπί του υπολογιστή τους, βρίσκονται χιλιάδες νέοι- και όχι μόνο- αναμένοντας το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που θα μοιράσει 190 εκ ευρώ για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτό που κάνει ξεχωριστό αυτό το πρόγραμμα είναι ότι αυτήν τη φορά το «ζεστό» χρήμα δεν θα πέσει στους συνήθεις κλάδους, που σχεδόν μονοπωλούν τις χρηματοδοτήσεις αλλά και το ενδιαφέρον όσων σκέφτονται να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση. Βασικός όρος του προγράμματος είναι ότι από τις επιχορηγήσεις εξαιρούνται οι κλάδοι της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​40.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών και αυτό το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να προσαυξάνεται κατά:

επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

  • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες, μη επιδεχόμενη οποιαδήποτε παράταση.

Στη Δράση θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο​​ συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό

Λοιπός εξοπλισμός

Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

Τεχνικές μελέτες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μεταφορικά μέσα

Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Προ των πυλών είναι και δύο δράσεις, που αφορούν στις αποκαλούμενες περιοχές μετάβασης, δηλαδή τη Δ. Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, όπου η απομάκρυνση από το λιγνίτη, φέρνει οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις.

Το πρώτο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 20 εκ ευρώ, αφορά στη δημιουργία νέων και την ενίσχυση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει​​ θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Το δεύτερο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 30 εκ ευρώ, αφορά στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Ειδικότερα, η δράση στοχεύει σε υλοποίηση ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονε​ς τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με παράλληλη αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ