Ελλάκτωρ: Στις 24 Απριλίου η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της πώλησης της Άκτωρ

NEWSROOM
Ελλάκτωρ: Στις 24 Απριλίου η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της πώλησης της Άκτωρ

Στις 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ για την έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κυριότητάς της και της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την INTRAKAT.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση :

«Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2023, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 24 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, την παρ. 3 του άρθρου 16 του εν ισχύ Καταστατικού της Εταιρείας και τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, κυριότητας της Εταιρείας και της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”.

Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών.

Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05.05.2023, και ώρα 11:00 π.μ. με τον ίδιο τρόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6 και 125 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Απριλίου 2023 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος (κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την έναρξη της 5ης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι την 19η Απριλίου 2023. Η ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος κατά τη σχετική ημερομηνία μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν.4548/18, ν.4569/2019, ν.4706/20, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΦΕΚΒ΄/1007/16.03.2021).

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Απριλίου 2023 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους). Οι μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποι τους) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, να ψηφίσουν για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις (βλ. ΙΙ (β)).

ΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

α. Μέσω Αντιπροσώπου

Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Έντυπο αντιπροσώπευσης για το διορισμό αντιπροσώπου ή την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου (Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου-Αντιπροσώπου) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/) και σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Τα έντυπα αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, θα πρέπει να κατατεθούν ή να περιέλθουν ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotogianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ

(48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις

11:00 π.μ. της 22ας Απριλίου 2023. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση ούτως διορισθέντος αντιπροσώπου. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας

σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις i έως

β. Μέσω τηλεδιάσκεψης

Οι μέτοχοι, ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Απριλίου 2023 με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι μέτοχοι που το επιθυμούν παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία την πρόθεσή τους, συμπληρώνοντας την σχετική Δήλωση Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/ και αποστέλλοντας το έντυπο της Δήλωσης Συμμετοχής μέσω Τηλεδιάσκεψης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotogianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 22ας Απριλίου 2023. Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής της Δήλωσης συμμετοχής και της παραλαβής της από την Εταιρεία στα τηλέφωνα +30 210 8185078 και +30 210 8185076.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων των αιτούντων θα απαιτηθούν, πέρα από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο- Α.Δ.Τ./εταιρική επωνυμία, αρ. μερίδας Σ.Α.Τ. κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό έντυπο, η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου (ή του αντιπροσώπου του). Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων στο Σ.Α.Τ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., μέσω των χειριστών του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές τους, ή σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών θεματοφυλακής.

Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος αυτού θα λάβει επιβεβαίωση για τη συμμετοχή του και τις σχετικές οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι, ή αντιπρόσωποί τους, που θα συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω της τηλεδιάσκεψης λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου, θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε κάθε περίπτωση, για την άρτια προετοιμασία και τον βέλτιστο συντονισμό της Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων, εγγράφως τις ερωτήσεις τους, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις IR@ellaktor.com, amichou@ellaktor.com και gfotogianni@ellaktor.com, ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184909, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. της 22ας Απριλίου 2023.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συγκληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εφόσον η παραπάνω αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 9η Απριλίου H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο με την παρούσα ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 11η Απριλίου 2023 και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 17η Απριλίου 2023. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 18η Απριλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 18η Απριλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ellaktor.com, στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/.

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του αρ. 123 του ν. 4548/2018 ήτοι τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, η δήλωση συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται εκ του νόμου και του Κανονισμού του Χ.Α., θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/informations/genikes-syneleyseis/ μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (οδός Ερμού, αριθμός 25, 145 64 Κηφισιά).

Κηφισιά, 3 Απριλίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

ΣΧΕΤΙΚΑ