Εθνική Τράπεζα: Πρόταση εξαγοράς ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με την προϋπόθεση νέας έκδοσης

NEWSROOM
Εθνική Τράπεζα
Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας / Πηγή: Εθνική Τράπεζα

Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe και Natixis είναι οι διαχειριστές της πρότασης εξαγοράς.

Σε πρόταση για την εξαγορά ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει από σήμερα Τρίτη η Εθνική Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε.

Στην ίδια ανακοίνωση, η τράπεζα αναφέρει ότι συγχρόνως θα προβεί σε έκδοση νέου ομολόγου, το οποίο τεθεί για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, την εκκίνηση, την 19η Μαρτίου 2024, της προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών (η Πρόταση Εξαγοράς) εν σχέσει με τις Ομολογίες 400.000.000 ευρώ Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029 (ISIN: XS2028846363) (οι Ομολογίες).

Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει, λαμβανομένων υπόψη των συνθήκων της αγοράς, στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5.000.000.000 ευρώ της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες).

Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).

Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα. Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εν σχέσει με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό απαιτείται.

Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάποιες δικαιοδοσίες».

ΣΧΕΤΙΚΑ