«Δόκανο» για τους… ξεχασιάρηδες από την ΑΑΔΕ

Shutterstock

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση, λέει το γνωστό ρητό, που όπως φαίνεται ταιριάζει γάντι στα ευρήματα των αλλεπάλληλων διασταυρώσεων που έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ, διαθέτοντας, πλέον, πολλές βάσεις άντλησης δεδομένων εντός κι εκτός συνόρων.

Η περσινή ιστορία, με τα ξεχασμένα αναδρομικά χιλιάδων συνταξιούχων, που ανασύρθηκαν από συρτάρια των υπηρεσιών στο παρά 1’ της παραγραφής, φαίνεται πώς έγινε μάθημα κι έτσι προκειμένου να μην παρατηρηθούν πάλι παρατράγουδα με λανθασμένες εκκαθαρίσεις, φέτος οι κινήσεις έγιναν εγκαίρως. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς εντοπίστηκαν πάνω από 100.000 περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων είτε από πηγές του εξωτερικού είτε από μισθούς- συντάξεις στο εσωτερικό. Και κάπως έτσι η… ξόβεργα της ΑΑΔΕ θα πιάνει τα… πονηρά πουλιά και θα επιβάλει πρόσθετους φόρους, εκτός αν οι φορολογούμενοι μπορούν να δικαιολογούν τις αποκλίσεις.

Περίπτωση 1: Σε περίπτωση που από στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φορολογούμενο (φυσικό πρόσωπο) εισοδήματα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αδιακρίτως κατηγορίας και πηγής προέλευσης (ενδεικτικά: εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από ακίνητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ.), που ΔΕΝ έχουν περιληφθεί σε δήλωσή του, τότε εκδίδεται και κοινοποιείται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, με την οποία προσδιορίζεται ο τυχόν οφειλόμενος επιπλέον φόρος και κατά περίπτωση, τα τυχόν ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Από πού μπορεί να αντλήσει στοιχεία η εφορία;

α. Ετήσιες βεβαιώσεις εισοδημάτων που έχουν ληφθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

β. Στοιχεία αποδοχών που έχουν ληφθεί μέσω των μηνιαίων αναλυτικών εγγραφών της ηλεκτρονικής δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών

γ. Πληροφορίες που λαμβάνονται ηλεκτρονικά από τράπεζες, ΔΕΚΟ, ιδιωτικά σχολεία, κλινικές κ.λ.π.

δ. Πληροφορίες που ζητούνται από οργανισμούς και φορείς κατόπιν αιτήματος της Α.Α.Δ.Ε

ε. Πληροφορίες που αντλούνται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών
στ. Κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους, που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση, με σκοπό τη διασταύρωση των δηλούμενων εισοδημάτων.

Σημειωτέον ότι η διασταύρωση και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και η έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, μπορεί να γίνει και ΑΦΟΥ ήδη έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό κατόπιν της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Περίπτωση 2: Για εισοδήματα και δαπάνες για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση και περιλαμβάνονται σε δηλώσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι, η Φορολογική Διοίκηση, όταν το κρίνει απαραίτητο, ζητά την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθεί η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Τέτοια δικαιολογητικά ενδεικτικά μπορεί να αφορούν:

α. Παρακρατούμενους φόρους, όλων των κατηγοριών εισοδημάτων, ημεδαπής ή αλλοδαπής, για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση
β. Πιστοποιητικά αναπηρίας που απαλλάσσουν από τον φόρο (ποσοστό αναπηρίας 80%) ή μειώνουν κατά διακόσια (200) ευρώ τον φόρο (ποσοστό αναπηρίας 67%) είτε του ίδιου του φορολογούμενου είτε εξαρτώμενου μέλους, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλουν τα ΚΕ.Π.Α. και συνεπώς δεν υπάρχει ηλεκτρονική για αυτά πληροφόρηση
γ. Δικαιολογητικά δωρεών και λοιπών δαπανών του Πίνακα 7 της δήλωσης (έντυπο Ε1) που αφαιρούνται από το εισόδημα ή από τον φόρο, για τις οποίες δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Περιλαμβάνονται και δικαιολογητικά ιατρικών δαπανών για τα φορολογικά έτη που μείωναν τον φόρο, για τα οποία ομοίως δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Αν αυτά τα δικαιολογητικά δεν υπάρχουν, τότε ο φόρος υπολογίζεται χωρίς να ληφθούν υπόψιν.

O φορολογούμενος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ραβασάκι ή με επιστολή, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εφορία για να επιβάλει διαφορετικό φόρο κι από εκεί και πέρα έχει τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών.

ΣΧΕΤΙΚΑ