Έρχονται «ραβασάκια» από την εφορία στους ξεχασιάρηδες

Φωτογραφία από Shutterstock/ Natee Meepian

Με μηνύματα στην προσωπική τους θυρίδα στο Taxis αλλά και «ραβασάκια» στο e-mail τους, η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση ως όφειλαν μετά το 2015, ότι εκδόθηκε πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, κοινώς ότι η εφορία υπολόγισε μόνη της τα αδήλωτα εισοδήματα και τον αναλογούντα φόρο.

Δύο απλές προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται για να μπορεί να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο η εφορία: α) να υπάρχει φορολογητέα ύλη για τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης και β) να προκύπτει ποσό φόρου προς βεβαίωση για τον φορολογούμενο που να υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Φυσικά μια τέτοια διαδικασία δεν θα σταματά στον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος. Με την ίδια πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το Τέλος Επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Σε μια περίοδο όπου το Taxis έχει πρόσβαση σε περισσότερες και πληρέστερες βάσεις δεδομένων, ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων είναι σαφώς πιο εύκολη υπόθεση σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Όπως προβλέπει η σχετική Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εκδίδεται για εισόδημα που προκύπτει με βάση τα στοιχεία από:

α) τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα,
β) διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως από τράπεζες, ΔΕΚΟ, ιδιωτικά σχολεία κ.λ.π. ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.
γ) ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και μπορούν να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας (π.χ. καταθέσεις Ελβετίας)
δ) εν γένει κάθε διαθέσιμη πληροφορία από τρίτους που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση, η οποία εξυπηρετεί την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων, των παρακρατούμενων φόρων ή των δαπανών.

Στον εκτιμώμενο φόρο δεν μπαίνουν πρόστιμα αλλά επιβαρύνεται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (0,73% μηνιαίως), που υπολογίζονται από την ημέρα που θα έπρεπε να καταβληθεί κανονιά ο φόρος αυτός π.χ. από τον Ιούλιο του 2016. Ο… «ξεχασιάρης» φορολογούμενος υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου φόρου εντός 30 ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το… ραβασάκι, εκτός αν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Σε αυτήν την περίπτωση, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύει να ισχύει αυτοδικαίως, εκδίδεται άμεσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου με βάση την υποβληθείσα δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά, και βεβαιώνονται οι προσδιοριζόμενες με αυτή οφειλές. Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής, το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ