Συναγερμός για το λαθρεμπόριο καυσίμων

Φωτογραφία: INTIME NEWS

Σε μια συγκυρία όπου οι τιμές των καυσίμων προκαλούν πονοκέφαλο σε καταναλωτές και κυβερνήσεις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες ετοιμάζονται να στριμώξουν τους... πονηρούς, που θησαυρίζουν πουλώντας λαθραία ή νοθευμένα ενεργειακά προϊόντα.

Με Κοινή Απόφαση όλων των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Μεταφορών και της ΑΑΔΕ, κλιμάκια του ΣΔΟΕ και των υπολοίπων ελεγκτικών υπηρεσιών ξεκινούν ελέγχους με “όπλο” τα νέα, βαριά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία, που διέπει τα συστήματα εισροών- εκροών. Η αποτρεπτική ισχύς δεν περιορίζεται στις “καμπάνες” που φτάνουν τις 150.000 ευρώ, αλλά φτάνει ως την οριστική άρση των αδειών λειτουργίας των παραβατών!

Οι νέες, βασικές κυρώσεις ανά παράβαση, διαμορφώνονται ως εξής:

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για δύο μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός τριών μηνών, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την ελέγχουσα υπηρεσία και επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ . Στην περίπτωση αυτή η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά και παύει οριστικά η λειτουργία της.

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μηχανικών μερών, ή λογισμικού ή παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που διατηρούνται στην εγκατάσταση ή/και αποστέλλονται στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, σφραγίζεται η εγκατάσταση και επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του συστήματος, η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων (κονσόλα), οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές, οι μετρητές/αντλίες καυσίμων, ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ), ο εκτυπωτικός μηχανισμός της εγκατάστασης, και τυχόν άλλος εξοπλισμός ή συσκευή ή κάθε μέσο, που χρησιμοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο στην ανωτέρω παράβαση, δεσμεύονται

4. Η περίπτωση που η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ημέρα, με μέγιστο τις 20.000 ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε δεν πληροί τις απαιτήσεις επιβάλλεται πρόστιμο 35.000 ευρώ στον εγκαταστάτη του συστήματος και ο εγκαταστάτης υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εν λόγω εξοπλισμό, με δικές του δαπάνες, εντός δύο μηνών

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε δεξαμενή υγρών καυσίμων, δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά δεξαμενή.

7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην εγκατάσταση δεν υπάρχει η φυσική (ορειχάλκινη) βέργα για τη μέτρηση της στάθμης υγρών καυσίμων των δεξαμενών, ή ακόμα και εάν υπάρχει, αυτή δεν πληροί τις προδιαγραφές επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ

8. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται στον κατασκευαστή του λογισμικού διοικητικό πρόστιμο 45.000 ευρώ για την εν λόγω έκδοση του λογισμικού.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας τους, ως προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και τη σφράγιση/δέσμευση του παραγωγικού της εξοπλισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ