Η Εφορία παίρνει το «όπλο» της -Προτεραιότητα σε υποθέσεις που «μυρίζουν» μεγάλη φοροδιαφυγή

Φωτογραφία: Eurokinissi

Πριν καν «κλείσει» το 2022, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είχαν υποβάλει 2.440 μηνυτήριες αναφορές και φακέλους «βαριάς» φοροδιαφυγής στην Αρχή για το Ξέπλυμα. Παράλληλα, οι ελεγκτικές μονάδες είχαν ολοκληρώσει 18.983 υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν περιπτώσεις από τη μη έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών ως και απάτες ΦΠΑ με την εμπλοκή αλλοδαπών κυκλωμάτων.

Για το 2023 ο πήχης ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Η ψηφιοποίηση φορολογικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών “εργαλείων” επιτρέπουν περισσότερους και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Όπως προκύπτει, μάλιστα, από την Απόφαση τροποποίησης των ελεγκτικών προτεραιοτήτων, στην κορυφή βρίσκονται οι υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η εντολή είναι να διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Στόχος δεν είναι να ελεγχθούν μόνο τα αναγκαία δικαιολογητικά, αλλά και οι περιπτώσεις εικονικών δωρεών, που τελικά καταστρατηγούν το πνεύμα της ευνοϊκής διάταξης για αφορολόγητο 800.000 ευρώ. Για παράδειγμα, δωρεά από παιδί σε γονέα και εν συνεχεία δωρεά από αυτόν τον γονέα σε άλλο παιδί είναι περίπτωση που πρέπει να διερευνηθεί για εικονικότητα.

Πέρα από τις ύποπτες περιπτώσεις γονικών παροχών, θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση-προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ.

Ως ελεγκτικοί στόχοι υπεράνω πάσης προτεραιοποίησης χαρακτηρίζονται οι εξής:

Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των ΥΕΔΔΕ

Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων

Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο

Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων

Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου

Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά

Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμωνκαι υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα

Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος

Υποθέσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου

Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών καθώς και υποθέσεις ελέγχων δέουσας επιμέλειας για την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά στη λίστα των προτεραιοτήτων, αυτή ουσιαστικά προκύπτει από την εφαρμογή μοριοδότησης βάσει επικινδυνότητας (risk analysis). Ωστόσο, το 70% των πλήρων και μερικών ελέγχων θα πρέπει να αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας, ενώ το 75% αυτών αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων τριών ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ