Απλοποιούνται τα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης μίας επένδυσης

NEWSROOM
Απλοποιούνται τα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης μίας επένδυσης
Φωτο: Shutterstock

Έχει τεθεί σε ισχύ νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τη νέα απόφαση, με αρ. 46834/ 19-05-2023, «Κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, χρόνος διακράτησης της επένδυσης και παρακολούθηση αυτής, διακοπή ή μεταβολή στην επένδυση μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄3393), παύει να ισχύει η με αρ. 147269 ΕΞ 2020/30-12-2020 ΚΥΑ και επέρχονται οι εξής αλλαγές:

- Προβλέπεται η δυνατότητα για λοιπές πηγές χρηματοδότησης για το υπερβάλλον ποσό, πέραν των 500.000 ευρώ.

- Στις κατηγορίες επενδύσεων προστίθεται η επένδυση μέσω εισφοράς κεφαλαίου σε σύσταση εταιρείας.

- Αποσαφηνίζεται και απλοποιείται η διαδικασία διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

- Απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

- Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα για έως τρεις διακριτές επενδύσεις σε έως τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

- Προβλέπεται και εξειδικεύεται η δυνατότητα μεταβολής της επένδυσης άπαξ εντός της τριετίας από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α.

- Αποσαφηνίζεται και απλοποιείται η διαδικασία μεταβολής της επένδυσης μετά τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης αυτής.

- Η Διεύθυνση 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 αυτής, φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ δεν έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα διαπίστωσης της ολοκλήρωσης, όπως αυτό περιγράφεται στη νέα ΚΥΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ