«Ξεσκόνισμα» σε χιλιάδες φακέλους φορολογίας ακινήτων

Φωτογραφία: Shutterstock

Τέτοιες ημέρες πέρσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες ζέσταιναν τις μηχανές, βάζοντας, μάλιστα, ψηλά τον πήχη των υποθέσεων- ειδικά των φρέσκων- που θα ελέγχονταν ως το τέλος της χρονιάς. Πραγματικά, μέχρι τον Απρίλιο όλα πήγαιναν ρολόι, αν λάβει υπόψιν κανείς ότι πάνω από το 70% των ελέγχων αφορούσαν σε υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, ώσπου “έσκασε” η πανδημία.

Η φετινή χρονιά ξεκινά με ανάλογες προσδοκίες, αν και είναι προφανές ότι μέχρι να επανέλθει η αγορά σε μια σχετική κανονικότητα, οι έλεγχοι θα είναι απολύτως στοχευμένοι, καθώς προτεραιότητα των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ παραμένει η διευκόλυνση επιχειρήσεων- επαγγελματιών- νοικοκυριών και όχι το “κυνήγι”. Ειδικό κεφάλαιο στις προτεραιότητες, που έχει θέσει η διοίκηση της ΑΑΔΕ στον ελεγκτικό βραχίονα, αποτελεί το “ξεσκόνισμα” παλιών και νεώτερων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, καθώς έχουν μια ιδιαιτερότητα: πρόκειται κυριολεκτικά για φακέλους υποθέσεων, αφού η “ηλεκτρονικοποίηση” των διαδικασιών για πάσης φύσεως μεταβιβάσεις ακινήτων είναι ζητούμενο της φετινής χρονιάς.

Κι επειδή είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα τα ντοσιέ, που πιάνουν... σκόνη στις εφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να εφαρμόσουν σύστημα “ανάλυσης κινδύνου” (risk analysis), προτεραιοποιώντας έτσι υποθέσεις αυξημένου ενδιαφέροντος:

  • Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με προσωρινή αξία ακινήτου άνω των 80.000 ευρώ
  • Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων για τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή Α' κατοικίας με κριτήριο το ύψος της αξίας του ακινήτου.
  • Υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών , στις οποίες περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, μερίδες και γενικά επιχειρήσεις (μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο
  • Υποθέσεις φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση έχουν αναγραφεί ενυπόθηκα χρέη από δάνεια
  • Υποθέσεις ενιαίου τέλους ακινήτων, εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση περιλαμβάνονται ειδικά κτίσματα και δεν έχουν αναγραφεί στοιχεία οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.
  • Υποθέσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ως προς τα δικαιολογητικά απαλλαγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες οδηγίες, που έχουν λάβει οι ελεγκτικές υπηρεσίες, πάνω από 16.000 έλεγχοι από τις ΦΑΕ, τις Δ.Ο.Υ., το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, θα πρέπει να είναι επικεντρωμένοι στην προηγούμενη πενταετία. Αυτήν τη φορά, μάλιστα, τα “εργαλεία” θα είναι ενισχυμένα, καθώς πέρα από τις εμπλουτισμένες βάσεις δεδομένων (π.χ. Κτηματολόγιο, Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών), έχουν ενεργοποιηθεί νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου, προκειμένου το πραγματικό εισόδημα των ελεγχόμενων να προκύπτει από το προφίλ των φορολογούμενων (καταθέσεις, δάνεια, επαγγελματικές και προσωπικές δαπάνες, κινητή και ακίνητη περιουσία) αλλά και από συγκριτικά στοιχεία (τζίρος, δαπάνες, έσοδα, περιθώριο κέρδους) με ομοειδείς δραστηριότητες.

Κι αν για τις επιχειρήσεις, με οργανωμένα λογιστήρια, οι έλεγχοι αυτοί φαντάζουν μια φορά απαιτητικοί, για τους υπόλοιπους μπορεί να εξελιχθούν σε πραγματική Οδύσσεια, αν δεν συγκεντρωμένα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Ένας βασικός οδηγός... επιβίωσης, συμπεριλαμβάνει:

1. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αφορούν στις ηλεκτρονικά υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ελεγχόμενων ετών (π.χ. ασφάλιστρα, δίδακτρα σχολείων κ.λπ.).

2. Τα τηρηθέντα βιβλία και εκδοθέντα και ληφθέντα στοιχεία εσόδων και δαπανών, σε περίπτωση που ασκείται ελευθέριο επάγγελμα.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, ανεξαρτήτως αιτίας (κτήση μέσω αγοράς-πώλησης-δωρεάς-κληρονομιάς).

4. Αντίγραφα όλων των οικοδομικών αδειών ανέγερσης ακινήτων (αν και όπου συντρέχει περίπτωση) των διαχειριστικών περιόδων οι οποίες υπόκεινται ή ενδεχομένως υπαχθούν σε έλεγχο.

5. Πίνακας ελάχιστου κόστους Οικοδομής (Ε.Κ.Ο), σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής.

6. Μισθωτήρια συμβόλαια για τυχόν εκμίσθωση ή μίσθωση οικοδομών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων καθώς και οικοπέδων σας επί των οποίων ανεγέρθηκαν οικοδομές από τρίτους.

7. Τα αποδεικτικά στοιχεία των εμβασμάτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό καθώς και οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό παραστατικό σχετικό μ’ αυτά.

8. Κατάσταση με το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (ομόλογα, μετοχές, ρέπος κλπ) και των τραπεζικών λογαριασμών (ταμιευτηρίου, προθεσμίας όψεως κλπ) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ατομικά ή ως συνδικαιούχος με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, στην οποία να αναγράφονται: α) το Πιστωτικό Ίδρυμα, β) το είδος προϊόντος (π.χ. λογαριασμός ταμιευτηρίου, ομόλογο κλπ), γ) ο αριθμός ταυτοποίησης του προϊόντος, δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ.) των τυχόν συνδικαιούχων, τις αναλυτικές κινήσεις των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τραπεζικών λογαριασμών κατά τις χρήσεις που αφορά το ληφθέν αίτημα παροχής πληροφοριών.

9. Σε περίπτωση συμμετοχής σε οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, απαιτείται η φύλαξη παραστατικών για το πλήθος και το είδος των συναλλαγών με αυτό, αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίων καθώς και τυχόν αμοιβές ή μερίσματα που εισπράχθηκαν

10. Στοιχεία για τυχόν εισοδήματά ή έσοδα από ασφαλιστικά προγράμματα.

11. Για τη συμμετοχή σε εταιρείες, ανεξαρτήτως αν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και εκτός αυτής, κατάσταση στην οποία να περιέχονται τα στοιχεία των εταιρειών αυτών (επωνυμία, έδρα, χρόνος σύστασης, κεφάλαιο, αντικείμενο εργασιών, δ/νση επικοινωνίας, τηρούμενοι εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί), το ποσοστό συμμετοχής και το είδος της σχέσης με τις εν λόγω εταιρείες (μέτοχος, νόμιμος ιδιοκτήτης, εκπρόσωπος κλπ), προσκομίζοντας έγγραφα, συμφωνητικά, καταστατικά, μετοχολόγιο και οποιαδήποτε λοιπά στοιχεία που είναι διαθέσιμα και αποδεικνύουν τη σχέση με τις εταιρείες αυτές

12. Αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες για την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσης των χρηματικών ποσών των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

ΣΧΕΤΙΚΑ