Τουρισμός: Διαρκής αύξηση των επενδύσεων - 8,7 δισ. ευρώ την τελευταία διετία [πίνακας]

Φωτογραφία: Shutterstock

Aύξηση των επενδύσεων στον τουρισμό καταγράφεται την τελευταία διετία, όπως δείχνει πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

Η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες.

Ξενοδοχειακός κλάδος

Για την εκτίμηση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα τα έτη 2022 και 2023, λήφθησαν υπόψιν:

  • για νέες κατασκευές, ο αριθμός των νέων δωματίων που κατασκευάστηκαν, σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), καθώς και το Μέσο Εκτιμώμενο Κόστος Κατασκευής νέων δωματίων ανά κατηγορία αστεριού βάσει στοιχείων αγοράς.
  • για ανακαινίσεις, ο αριθμός δωματίων ανά κατηγορία στην λήξη του προηγούμενου έτους βάσει ΞΕΕ, καθώς και το Μέσο Κόστος Ανακαίνισης/Επισκευής/Συντήρησης υπαρχόντων δωματίων ανά κατηγορία αστεριού (βάσει μελέτης ΙΤΕΠ «Ετήσια Έρευνα για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο, 2023»).

Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των επενδύσεων από τον ξενοδοχειακό κλάδο για κατασκευή νέων και ανακαίνιση/επισκευή/συντήρηση υπαρχόντων ξενοδοχειακών δωματίων τα έτη 2022 και 2023 εκτιμήθηκε σε περίπου € 2.033 εκ. και € 2.816 εκ. αντίστοιχα – αύξηση +39%.

Από τα ποσά αυτά, ένα μέρος αφορά σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και το υπόλοιπο σε υπηρεσίες και αγαθά εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή αυτή, υπολογίζεται ότι η επένδυση του ξενοδοχειακού κλάδου τα έτη 2022 και 2023, καθαρή από εισαγωγές, ανέρχεται σε περίπου € 1.189 εκ. και € 1.710 εκ. αντίστοιχα – αύξηση +44%.

Επενδύσεις στους άλλους κλάδους του τουρισμού

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2012), τα έσοδα των καταλυμάτων που δεν περιλαμβάνουν μόνο ξενοδοχεία αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες κλπ., αντιπροσωπεύουν το 45,3% της τουριστικής δραστηριότητας. Ελλείψει στοιχείων για τους άλλους κλάδους, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος προσφέρει μόνο ένα μέρος των καταλυμάτων, μπορεί κανείς αναλογικά να εκτιμήσει το σύνολο της επένδυσης των άλλων κλάδων σε € 2.455 για το 2022 και € 3.401 για το 2023.

Αναγνωρίζοντας ότι, σε σχέση με τους άλλους κλάδους που εξυπηρετούν τον τουρισμό, ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι συγκριτικά μεγαλύτερης εντάσεως κεφαλαίου και προκειμένου να είμαστε συντηρητικοί στις προβλέψεις μας, απομειώνουμε το ποσό αυτό κατά το 1/3 και εκτιμούμε την συνολική δαπάνη των άλλων κλάδων σε € 1.636 εκ. για το 2022 και σε € 2.267 εκ. το 2023 – αύξηση +39%.

Συγκρινόμενοι με τον ξενοδοχειακό κλάδο, οι άλλοι κλάδοι έχουν επίσης χαμηλότερη αναλογία εγχώριας δαπάνης στις επενδύσεις, λόγω του ότι επενδύουν περισσότερο σε μηχανήματα και εξοπλισμό και λιγότερο σε κτίρια. Συντηρητικά η επενδυτική δαπάνη σε εγχώρια προστιθέμενη αξία εκτιμάται στο 1/3 της συνολικής επένδυσης. Συνεπώς, η επένδυση των άλλων κλάδων με όρους εγχώριας προστιθέμενης αξίας ανέρχεται σε € 545 εκ. το 2022 και σε € 756 εκ. για το 2023 – αύξηση +39%.

Βάσει των παραπάνω, το σύνολο της επενδυτικής δραστηριότητας του τουρισμού για το 2022 ανέρχεται στα € 3.669 εκ. εκ των οποίων € 1.734 εκ. αφορούν σε δαπάνη εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2023 είναι € 5.083 εκ. και € 2.466 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση +39% και +42% αντίστοιχα.

ΣΧΕΤΙΚΑ